วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 07:00

ถนนคนเดินชุมชนจีนบ้านชากแง้ว Pattaya Old Town Walking Street

 Page 1

เส้นทางท่องเที่ยวที่ 6

ถนนคนเดินชุมชนจีนบ้านชากแง้ว Pattaya Old Town Walking Street

       มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 0.658 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ชุมชนชากแง้วเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี เช่น ชุมชนชาวจีนโบราณบ้านหนองชากแง้ว  ศาลเจ้าแม่ทับทิม   สุสานจีนซูตึ้ง  โรงหนังโบราณ โรงฝิ่นโบราณ เป็นต้น รวมถึงงานประเพณีที่สำคัญที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เช่น  งานประเพณีไหว้พระจันทร์ งานประเพณีศาลเจ้าแม่ทับทิม งานประเพณีออกพรรษา  แต่ปัจจุบัน พื้นที่โดยทั่วไป มีสภาพทางกายภาพที่เสื่อมโทรม รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมกำลังหายไป ในอนาคตจึงมีโครงการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในลักษณะของตลาด 100 ปี

          แนวคิดในการพัฒนา สร้างการรับรู้ให้คนในชุมชนทราบเพื่อให้ชุมชนเข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องมีการพัฒนาชากแง้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อให้ชุมชนไปฟื้นฟูวิถีดั้งเดิมของตน และพัฒนาให้เป็นถนนคนเดินต่อไป

 Page 2

Read 2747 times Last modified on วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559 16:38
Top