Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

.

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงาน
07.May.2015
Rate this item
(2 votes)

 

๑.      คุณสมบัติ

๑.๑   กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อพท.

๑.๒   การขอฝึกงานจะต้องมีการกำหนดไว้ว่า จะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรภาคบังคับของสถาบันการศึกษา และมีผลต่อการจบของนักศึกษาเท่านั้น

๑.๓   มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

 

๒.     การพิจารณารับนักศึกษาฝึกงาน

อพท.จะพิจารณารับนักศึกษาฝึกงานเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

 

 

๓.     วิธีการสมัคร

๓.๑   นักศึกษาสามารถยื่นความจำนงขอเข้าฝึกงานพร้อมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

        (๑)  หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา พร้อมแบบตอบรับของสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

        (๒)  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

        (๓)  รูปถ่ายในชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๓.๒   สามารถยื่นเอกสารเข้าฝึกงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมายมาที่

 

เรียน    ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

          ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้  ชั้น ๓๑  ถนนพระรามที่ ๖

          แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท

          กรุงเทพฯ       ๑๐๔๐๐

Read 7017 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction