Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

.

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร การศึกษาความเป็นไปได้ในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองเชียงแสนและพื้นที่เชื่อมโยง
30.Nov.2017
Rate this item
(0 votes)

gsm cover

พื้นที่เมืองเชียงแสนและพื้นที่เชื่อมโยงเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากการเป็นที่ตั้งแหล่งประวัติศาสตร์อารยธรรมก่อนล้านนาและล้านนาที่ยังคงเหลือร่องรอยโบราณสถานให้เห็นจำนวนมาก พื้นที่เมืองเชียงแสนและพื้นที่เชื่อมโยงสามารถเข้าถึงได้สะดวกทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่ตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (The Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่ง อพท. สามารถเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพและยั่งยืนได้

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร การศึกษาความเป็นไปได้ในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองเชียงแสนและพื้นที่เชื่อมโยง รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร การศึกษาความเป็นไปได้ในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองเชียงแสนและพื้นที่เชื่อมโยง

.

Read 177 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction