Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

.

ปั้น 11 อพท.น้อย จังหวัดเชียงราย อพท. เตรียมความพร้อมก่อนลุยจัดทำแผน “อารยธรรมล้านนา”
29.Aug.2019
Rate this item
(0 votes)

3cover

ปั้น 11 อพท.น้อย จังหวัดเชียงราย อพท. เตรียมความพร้อมก่อนลุยจัดทำแผน “อารยธรรมล้านนา”

ปั้น 11  อพท. น้อย ในจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวภายใต้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ระบุเชียงแสน มีศักยภาพสูงที่สามารถหนุนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชื่อม ลาว พม่า และจีน

     นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ  อพท. กล่าวว่า ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 กำหนดให้ “พื้นที่พิเศษ” หมายความถึงพื้นที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ อพท. จึงได้เตรียมการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเชียงแสนและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เพื่อผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ ท.ท.ช. พิจารณาตามลำดับ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563

ทั้งนี้ พื้นที่พิเศษเมืองเชียงแสนและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ซึ่ง อพท. ได้เคยศึกษาเพื่อเตรียมประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเชียงแสนและพื้นที่เชื่อมโยง และพบว่า เป็นพื้นที่ที่มีทุนทางศิลปวัฒนธรรมเป็นจุดแข็ง ประกอบกับชัยภูมิพื้นที่ดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ดังนั้นคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พพท.) จึงเห็นชอบให้ อพท. โดยสำนักพัฒนาขีดความสามารถ (สพข.) เข้าไปดำเนินงานในจังหวัดเชียงราย ด้วยการนำองค์ความรู้ “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” (Sustainable Tourism Management Standard: STMS) ไปพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะถูกบรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา  ล่าสุดได้คัดเลือกหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน STMS จำนวน 11 องค์กร จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

“11 หน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว หรือ STMS จะได้เป็น อพท. น้อย ได้แก่ เทศบาลตําบลท่าสาย เทศบาลตําบลนางแล เทศบาลตําบลแม่ยาว เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน เทศบาลตําบลศรีดอนชัย เทศบาลตําบลห้วยไคร้ เทศบาลนครเชียงราย องค์การบรหารส่วนตําบลรอบเวียง องค์การบรหารส่วนตําบลห้วยไคร้ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู และบริษัท นิวเชียงแสน กรุ๊ป จํากัด ซึ่งจะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาให้แก่ชุมชนของตัวเอง”

cr1

สำหรับเมือเชียงแสน ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เป็นที่ตั้งแหล่งประวัติศาสตร์อารยธรรมก่อนล้านนาและล้านนาที่ยังคงเหลือร่องรอยโบราณสถานให้เห็นจำนวนมาก ทั้งบริเวณเมืองเชียงแสนและแหล่งประวัติศาสตร์เชื่อมโยง สามารถเข้าถึงได้สะดวกทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และยังเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวกับเมืองสุวรรณโคมคำและเมืองหลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองเชียงรุ้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและเมืองเชียงตุงในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ตามเส้นทาง R3A เส้นทาง R3B และการล่องเรือแม่น้ำโขง พื้นที่ส่วนนี้จึงได้รับผลดีจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่าง อพท.น้อย กับ อพท. ที่มีอยู่เดิม คือ อพท. เดิมจะมีชุมชนเป็นเป้าหมายของการทำงาน ส่วน อพท.น้อย จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเป้าหมายของการทำงาน  เพราะ อพท. จะอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปใช้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นต่อไป

cr2

สำหรับมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีเกณฑ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยว  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กบประชาชน และการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ที่จะผ่านการอบรมต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  โดยโครงการ อพท.น้อย ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559

อย่างไรก็ตามการริเริ่มโครงการ อพท. น้อย เนื่องมาจาก อพท. เพียงหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะขยายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล เป็นต้น อพท. จึงพัฒนา STMS ให้เป็นเกณฑ์ที่ใช้พัฒนาให้แก่หน่วยงาน องค์กร ได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ปั้น 11 อพท.น้อย จังหวัดเชียงราย อพท. เตรียมความพร้อมก่อนลุยจัดทำแผน “อารยธรรมล้านนา” ปั้น 11 อพท.น้อย จังหวัดเชียงราย อพท. เตรียมความพร้อมก่อนลุยจัดทำแผน “อารยธรรมล้านนา”

.

Read 97 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction