Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
18.Nov.2019
Rate this item
(0 votes)

20191118 191118 0041

อพท. ตอบรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ การยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safe) การส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว (Clean) การส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว (Fair) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม(Sustainability) และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)  เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ความร่วมมือในครั้งนี้  ททท. และ อพท. ต้องการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมให้กับสินค้าการท่องเที่ยวและพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในมิติการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยมีการบูรณาการความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้ชุมชน โดยร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ Block chain และเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันและพัฒนาสินค้าสินค้าท่องเที่ยวชุมชนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของ ททท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวพร้อมขายในโครงการทัศนศึกษาของบริษัทนำเที่ยวหรือสมาคมท่องเที่ยวทั้งในกลุ่มตลาดในประเทศและต่างประเทศ (Agent Familiarization Trip) ตามความต้องการของกลุ่มตลาด อาทิ Consumer Fair, Travel Fair และ อพท. ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวพร้อมขายและบริษัทนำเที่ยวเพื่อสังคม ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวผ่านสื่อทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวพร้อมขายให้อยู่ในโครงการทัศนศึกษาของสื่อมวลชน (Media Familiarization Trip) ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแท้จริง

อพท. หวังอย่างยิ่งว่าการบูรณาการความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สะท้อนวิถีไทยผ่านภูมิปัญญา วิถีชีวิต กิจกรรม ประเพณี ผลิตภัณฑ์ โดยสร้างสรรค์เรื่องราวที่มีคุณค่าของสินค้าและบริการท่องเที่ยวในพื้นที่  โดยจะเริ่มจากชุมชน ๕ แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนทะเลน้อย จ.พัทลุง, ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี , ชุมชนบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี ,ชุมชนบ้านสนวนนอก จ.บรีรัมย์ และ ชุมชนบ้านสันลมจอย จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนเกิดการขับเคลื่อนอุสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน สืบไป

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

.

Read 66 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction