1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (8 Votes)

ชื่อเต็มภาษาไทย: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
                          (องค์การมหาชน)
ชื่อย่อ: อพท.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Designated Areas for Sustainable Tourism Administration 
                              (Public Organization) 
ชื่อย่อ : DASTA 

 ความหมายของโลโก้ อพท.

รูปหยดน้ำ: หยดน้ำ บ่อเกิดแห่งชีวิต ให้ความสดชื่นและสดใส 
รูปต้นไม้ที่แผ่ขยายออกไป 4 กิ่งก้าน: ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ทั้ง 4 ภาค 
สีเหลืองทอง: ความเจริญรุ่งเรือง 
สีเขียว: ความสดใส ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
สีน้ำเงิน: ความมั่นคง การพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
สีขาว: ทรัพยากรธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสดใสยิ่งขึ้นหลังการพัฒนาและจัดการอย่างถูกวิธี