องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ข่าวสาร
24.ก.ค..2558
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ อพท.  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยงานกฏหมายและพัสดุ สำนักบริหารกลาง จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการสร้างความโปร่งใส เพื่อเป็นบรรทัดฐาน
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ  ..2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 1
  พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ได้เข้าพบ 1
ดร.พรสุข จงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว เป็นผู้แทน อพท. 1
เว็บไซต์ส่วนกลาง อพท. เว็บไซต์พื้นที่พิเศษ อพท. และเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 1
สื่อประชาสัมพันธ์
คลังความรู้
ร่วมค้นหาความลับของเมืองโบราณอู่ทองไปกับเรา ในสารคดีชุด “อู่ทอง อู่อารยธรรม”
                 หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “เมืองโบราณอู่ทอง” 1
  1. It’ City Lifestyle : พัทยา เมืองแห่งการใช้ชีวิต                          “พัทยา” 1
Hide Main content block

lowcarbon ecotourism 7greens gstcouncil

creativetourism dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4

dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction