1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

โครงการทำระบบเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ ประหยัดพลังงานบริเวณอาคารเตาเผาขยะเดิม ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี