องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ข่าวสาร
24.ก.ย..2558
  ความเป็นมาและความสำคัญของกิจกรรม การท่องเที่ยวชุมชน (Community tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดกระบวนการทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นๆ และ    มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยว
17.ก.ย..2558
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการโครงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพี่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1
18.ก.ย..2558
  ด้วย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 1
15.ก.ย..2558
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 1
สื่อประชาสัมพันธ์
08.ก.ย..2558
booklet ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท. ฉบับ PDF  .
คลังความรู้
01.ก.ย..2558
       ด้วยในกันยายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ภาคชุมชนท้องถิ่น พร้อมด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
18.ส.ค..2558
     การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยพาหนะที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่เมืองเก่าน่าน 1
07.ส.ค..2558
 จังหวัดเลยตั้งอยู่ภาคอีสานตอนบน    ติดกับจังหวัดพิษณุโลก  หนองคาย  1
27.ก.ค..2558
เส้นทางจักรยานในพื้นที่พิเศษต่างๆของ อพท. เกาะช้าง แผนที่เส้นทางจักยานบ้านด่านใหม่ 1
29.พ.ค..2558
ร่วมค้นหาความลับของเมืองโบราณอู่ทองไปกับเรา ในสารคดีชุด “อู่ทอง อู่อารยธรรม”
Hide Main content block
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea6 dastaarea7 dastaarea5

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction