1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

กระเเสการท่องเที่ยวยั่งยืน 



    มีปัจจัยหลายด้านที่นับเป็นโอกาสทางการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่จะส่งเสริมศักยภาพเเละการเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อีกมาก เช่น 

1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป 
- ต้องการการท่องเที่ยวในรูปแบบเฉพาะ 
- เลือกเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า 
- แสวงหาประสบการณ์ เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 
- ท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
- มุ่งเน้นความสะดวกและการบริการที่มีคุณภาพ 

2. ความต้องการของผู้บริโภค 

เยอรมนี นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ
อิตาลี 94% ของนักท่องเที่ยวสนับสนุนมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อมของที่พัก
90% เลือกที่พักที่มีเครื่องหมาย eco-label
สหราชอาณาจักร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการอุตสาหกรรมที่มีจริยธรรมและเต็มใจที่จะจ่าย
สหรัฐอเมริกา กว่า 75% ยึดมั่นว่าการเดินทางท่องเที่ยวของพวกเขาจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
38% เต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
80% เห็นว่าการอนุรักษ์เป็นสิ่งสำคัญ 
แต่มีเพียง 14% ที่คำนึงถึงที่พักที่มีมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม



3. กิจกรรมที่ยังอยู่ในความนิยม 
- หาดทรายชายทะเล ชมเมือง/ทิวทัศน์ น้ำตก ป่าเขา 
- วัฒนธรรม ประเพณี 
- Shopping สถานบันเทิง 

4. กิจกรรมที่เข้าสู่ความนิยม 
- มุ่งความสนใจเฉพาะ (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ดำน้ำ, การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย) 
- สร้างเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ (ท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ท่องเที่ยวชุมชน, ค่ายเยาวชน) 
- สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม (อาสาสมัคร, ปลูกป่าชายเลน, ดำน้ำเก็บขยะ)