องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. สนับสนุนการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

1650855600
ขนาดตัวอักษร

          นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวถึงการทำงานของ อพท. ว่า ได้เน้นหลักการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยปฏิบัติงานด้วยการให้ความเคารพและปฏิบัติต่อกันตามหลักสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด พร้อมกับส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วน เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนแผนสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการบริหารจัดการในองค์กร ยังได้จัดให้มีจัดให้มีมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินการงานของ อพท. ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนกลไกการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เคารพและไม่เพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร อีกทั้งยังจัดมีช่องทางในการสื่อสาร แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนร้องทุกข์ รวมถึงการร้องเรียนจากการ ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน