องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่พิเศษอย่างเป็นรูปธรรม (Thailand Honor) ครั้งที่ 2/2565

1651564560
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมด้วย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ดร. ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. และ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่พิเศษอย่างเป็นรูปธรรม (Thailand Honor) ครั้งที่ 2/2565  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายด้วย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ ร่างมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Thailand Honor Program) และแผนการรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง