องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และคณะผู้บริหาร อพท. ลงพื้นที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และประชุม พพท. ครั้งที่ 5 / 2565

1652261100
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 นายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พพท.) และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. โดยมีนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. และ นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 นางศุภรดา กานดิศยากุล ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และนายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานพื้นที่พิเศษ7 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานพื้นที่พิเศษ6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพท.6 ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

โดยคณะกรรมการ พพท. ได้เยี่ยมชมวิทยาลัยช่างทองหลวง การจัดทำหลักสูตรเครื่องเงิน ณ ดอยซิลเวอร์ อ.ปัว จ.น่าน และ เยี่ยมชมชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 6 ในโอกาสนี้ยังได้เยี่ยมชมสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน