องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ ร่วมกับสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพของชุมชนในพื้นที่พิเศษน่าน

1653551340
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๑๖ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพของชุมชน นำโดย นางสาววรรณวิภา ภานุมาต ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน นางศุภรดา กานดิศยากุล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการ อพท.๖ นางสาวประภัสสร วรรธนะภูติ และ ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่พื้นที่พิเศษ ๖ ร่วมดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพของชุมชนในพื้นที่พิเศษน่าน

วัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเทคนิคการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอาหารชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เกิดทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดความน่าสนใจและตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงอาหาร ในพื้นที่พิเศษน่าน ให้มีความหลากหลาย สามารถนำเสนอวิถีชีวิตผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาและเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

 นอกจากนี้ สทช. และ อพท.๖ได้นำวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการทำการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดจานอาหารชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพ และการตลาดออนไลน์ และ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดจานอาหารชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพ แก่ชุมชนเป้าหมาย ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลในเวียง ชุมชนนาซาว และชุมชนบ่อสวก ผลลัพธ์จากกิจกรรมในครั้งนี้พบว่า ชุมชนเป้าหมายได้ประโยชน์จากเทคนิคการนำเสนออาหาร พร้อมทั้งมุมมองการจัดอาหารให้น่ารับประทานสร้างมูลค่าเกิดการบอกต่อสามารถนำหลักการต่างๆสร้างการประชาสัมพันธ์เชื่อมตลาดต่อไปได้ในอนาคต