องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างกิจกรรมการส่งเสริมองค์ความรู้และยกระดับการพัฒนาดนตรี สร้างสรรค์สู่สากล โดยวิธีคัดเลือก

1651230900
ขนาดตัวอักษร

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างกิจกรรมการส่งเสริมองค์ความรู้และยกระดับการพัฒนาดนตรี สร้างสรรค์สู่สากล โดยวิธีคัดเลือก