องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. 8 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนต้นแบบการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY MODEL)

1656056460
ขนาดตัวอักษร

อพท. 8 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนต้นแบบ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการตามแนวคิดการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ณ “วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ” ชุมชนป่าเด็ง ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามแนวคิดการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามเป้าหมายให้ชุมชนท่องเที่ยวมีองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามแนวทาง BCG ต่อไป

การลงพื้นที่สำรวจชุมชนดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายโกศล แสงทอง รองนายก อบต.ป่าเด็งและประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และนางสาวจุฑารัตน์ ดอนไผ่ศรี เหรัญญิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานของกลุ่ม ซึ่งได้รับรางวัลสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน อาทิ เช่น รางวัลสุดยอดคนพลังงาน ประจำปี 2560 สาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม ระดับภูมิภาค และสาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนระดับประเทศ รางวัล Thailand Energy Awards ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้า และก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน รวมทั้งรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2017 ทั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านในชุมชนป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุ่มโดยการใช้พลังงานทดแทนและก๊าซชีวภาพ โดยการจัดทำเตาเผาขยะที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ และให้องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน เช่น การทำเตาเศรษฐกิจ ประเภทเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล เตาประหยัดพลังงาน เตาเผาขยะลดควัน นอกจากนี้ยังมีองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะฉบับชุมชน การจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานหุงต้มในครัวเรือน การทำแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าในครัวเรือน รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตแป้งกล้วยน้ำว้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการแปลงขยะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น