องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดน่าน (NAN CRAFTS AND FOLK ART FORUM 2022)

1656561540
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดน่าน (NAN CRAFTS AND FOLK ART FORUM 2022) ผลักดันน่านร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดน่าน (NAN Crafts and Folk Art Forum 2022) ผลักดันน่านร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุม The Impress Convention Hall โรงแรม ดิ เอ็มเพรสน่าน อำเภอเมืองจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน การประชุมวิชาการนานาชาติด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดน่าน (NAN Crafts and Folk Art Forum 2022) ในการนี้ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งผู้แทนจาก UNESCO Bangkok ประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ต่างประเทศ และผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศทั้ง 5 เมือง ได้แก่ ผู้แทนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย กรุงเทพฯ และจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุม

ด้าน ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ทางยูเนสโกได้ดำเนินนโยบาย “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” หรือ The Creative Cities Network เมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นำไปสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติของภาคประชาคม ประชาชน เอกชนและสาธารณะ ซึ่งทางยูเนสโกได้ให้คำจำกัดความ Creative City คือการร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐ ในการสร้างสรรค์เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ตลอดจนจารีตประเพณีของท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่เอื้อต่อการสร้างธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์จากสมาชิกจากเมืองต่าง ๆ ซึ่งทาง อพท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาให้เมืองน่านร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ให้จังหวัดน่านเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่เอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งมีการจัดเตรียมปัจจัยพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ผลิตผลงาน ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนนำความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเกิดการพัฒนาเมือง ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดย อพท. เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการผลักดันการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ สนับสนุนและยกระดับพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและจังหวัดน่านให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและหน่วยงานภาคีพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเมืองที่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ภูมิภาค หรือชุมชนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและจังหวัดน่าน สู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

ซึ่งในกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการจัดเสวนาแนวทางการเติบโตของภาคธุรกิจด้านนวัตกรรมและธุรกิจสร้างสรรค์ (Creativity and Cultural industries Augmentation) โดยตัวแทนจากภาคเอกชนในจังหวัดน่าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การดำเนินกิจกรรมที่ทำให้เมืองมีชีวิตชีวา Community Enthusiasm” โดยผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ทั้ง 5 เมือง และผู้แทนจาก 2 ประเทศ ได้แก่ บราซิลและอินโดนีเซีย และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เมืองสร้างสรรค์กับเมืองมรดกโลก แตกต่างกันอย่างไรและให้คุณค่าอะไรกับประชาชน” โดยผู้เชี่ยวชาญโครงการด้านเมืองสร้างสรรค์ และเมืองมรดกโลก จาก UNESCO Bangkok พร้อมทั้งมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย