องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

1656572700
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ หรือ (อพท.๔) ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในวันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน เข้าร่วมการประชุม โดยมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัด เช่น ข้าราชการย้ายดำรงตำแหน่งใหม่ สถานการณ์และมาตารการโควิด-๑๙ จังหวัดสุโขทัย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ สรุปสภาวะการค้า และการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน เป็นต้น