องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

การท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านห้วยม่วง

1657426500
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ลงพื้นที่สำรวจและทดสอบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง รวมทั้งการประเมินมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว CBT Thailand ด้วยระบบ Self Assessment (CBT Thailand Webapp) เบื้องต้นโดยชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนบ้านห้วยม่วง พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนและสามารถเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพได้ในอนาคต ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) อย่างเคร่งครัด