องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  ระบบติดตามประเมินผลความสำเร็จการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการใช้เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยว

1657598640
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565  นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 กล่าวปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  ระบบติดตามประเมินผลความสำเร็จการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการใช้เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
    โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมการอบรม การอบรมระบบติตดามจะเป็นแนวทางการพัฒนา มีเป้าหมายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งกลไกสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐
    วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าร่วมการอบรมลงพื้นที่จริง สัมภาษณ์สอบถามประเมินผลความสำเร็จการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการใช้เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย