องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. อีสานใต้ จับมือ ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดคาร์บอน

1658115900
ขนาดตัวอักษร

 

 

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า จากนโยบายเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน BCG Model (Bio-Circular Green Economy) ตามแนวทางของรัฐบาล และของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จึงได้มอบหมาย พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2  เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้  บูรณาการความร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดคาร์บอนแล้วแปลงเป็นสินทรัพย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG  ณ ชุมชนบ้านสำโรง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ของ ธ.ก.ส.

 

 

 โอกาสนี้ อพท. ได้รับเกียรติจาก ธ.ก.ส. จัดวิทยากรมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้นในระดับชุมชนและให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการธนาคารต้นไม้ สำรวจประเมินทรัพยากรป่าชุมชน และการวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้ รวมไปถึงการให้คำแนะนำ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนท่องเที่ยวเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นชุมชนต้นแบบต่อไป