องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประชุมคณะที่ปรึกษาพื้นที่พิเศษเลย

1658693820
ขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาพื้นที่พิเศษเลย ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานคณะที่ปรึกษาพื้นที่พิเศษเลย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย (พ.ศ.2565-2570)

โดยการประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ Co-working Space, Creative Space, โครงการศึกษากระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง และรายงานการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการบริหารงานพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน