องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

24 ชุดข้อมูลเปิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism  Management Standard : STMS)  

1658912460
ขนาดตัวอักษร

"ดาวน์โหลดก่อนใครไว้ไปต่อยอด"


24 ชุดข้อมูลเปิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism  Management Standard : STMS)  
โดยสามารถเข้าไปโหลดข้อมูลได้ที่ : https://catalog.dasta.or.th/dataset