องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จัดสัมมนาร่วมกับจังหวัดสุโขทัย เรื่อง “ โอกาส และ ทิศทางการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง ”

1658917080
ขนาดตัวอักษร

            วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔) เข้าร่วมจัดสัมมนาตามโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง “โอกาส และทิศทางการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง” โดย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับคณะวุฒิสภาและผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา  โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “แนวโน้มของการท่องเที่ยวไทยในอนาคต” ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

          ทั้งนี้ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ สามารถใช้เวทีที่ได้เข้าร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ รากฐาน ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม อันจะนำไปสู่สังคม ที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข