องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฯ (พื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง)

1659365940
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ (พื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง) โดยนำชุมชนบ้านปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นชุมชนเป้าหมายและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลปะโค จำนวน 10 คน ศึกษาดูงานชุมชนบ้านท่าขันทอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย