องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดข้อมูลดิจิทัล​ด้าน​การ​เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ​ในรูปแบบ​ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์​ (E-book)

1659600660
ขนาดตัวอักษร

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลดิจิทัล​ด้าน​การ​เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ​ในรูปแบบ​ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์​ (E-book) ผ่านทางเว็บไซต์ https://actionforclimate-ebook.deqp.go.th โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม