องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.4 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมพื้นบ้าน (เครื่องปั้นดินเผา) ร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ

1660033920
ขนาดตัวอักษร

 

      เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “สร้างสรรค์ปั้นเมืองเชียงใหม่” Chiang Mai Creative Ceramics, Sculpted City การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก” ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565  จังหวัดสุโขทัย  และสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4  พร้อมด้วย คณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Sukhothai City of Craft and Folk Art) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) จำนวน 50 ท่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมพื้นบ้าน (เครื่องปั้นดินเผา) ร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ระดับนานาชาติ  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อดำเนินการตามพันธกิจการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์สุโขทัยและรายละเอียด Membership Monitoring Guidelines และพัฒนาองค์ประกอบของเมืองด้วยความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

 

 

เรื่องน่าสนใจ

 21-23 กันยายน 2565 กิจกรรมอบรม "การสร้างวิดิโออย่าง มืออาชีพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย 1664396580
28 กันยายน 2565 กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองและชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO 1664311380
อพท.4 เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1664253900