องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.4 ร่วมจังหวัดสุโขทัยแลกเปลี่ยนเมืองสร้างสรรค์

1660034340
ขนาดตัวอักษร

      สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ร่วมกับจังหวัดสุโขทัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์และเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565  อพท.4 พร้อม นางผ่องพรรณ อุปละกูล  ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย  นางสาวเนืองนิตย์ ชัยภูมิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว    ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (ดำเนินงานเอง) กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ (การพัฒนาทักษะและยกระดับงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน)  ตามพันธกิจของการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงและพัฒนาองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการยกระดับจังหวัดสุโขทัยและเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของโลก ด้วยการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก (UNESCO)  ซึ่งจะทำให้ช่างฝีมือ ชุมชนท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการเชื่อมโยงเมืองแห่งการเรียนรู้ทั่วโลกกว่า 229 เมือง จาก 64 ประเทศ เกิดการยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ UNESCO ให้การรับรองให้จังหวัดสุโขทัยเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก  รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้สามารถเชื่อมโยงรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน