องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ จับมือเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดขยะต้นทางร้านอาหาร

1660187640
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ อพท.๔ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๓ (พิษณุโลก) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย และเทศบาลตำบลเมืองเก่า จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดขยะที่ต้นทางในสถานประกอบการร้านอาหาร เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นโมเดลแหล่งท่องเที่ยวสำหรับการจัดการขยะที่มีศักยภาพ

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะต้นทางในสถานประกอบการร้านอาหารของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อพท.๔ จึงร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๓ (พิษณุโลก) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย และเทศบาลตำบลเมืองเก่า เชิญชวนเยาวชนร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดขยะที่ต้นทางในสถานประกอบการร้านอาหาร เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหารเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ร่วมลดปริมาณขยะ โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะและขับเคลื่อนตามเกณฑ์การประเมินชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อพท.๔ ยังคงมุ่งเน้นดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองเก่าสู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับนานาชาติ อันสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria, GSTC) ต่อไป