องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์ “Sukhojai Creative Hub” ในงานมหกรรมอาหาร ลานโคนม ชิมข้าวหอม หมากม่วง หมากอ้อยหวาน

1660188240
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ หรือ (อพท.๔) ร่วมกับภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และแหล่งเรียนรู้ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์ “Sukhojai Creative Hub” ในงานมหกรรมอาหาร ลานโคนม ชิมข้าวหอม หมากม่วง หมากอ้อยหวาน ย้อนวันวานของดีศรีนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีการสาธิตและจัดแสดงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (CT) โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสุโขทัย เพื่อเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยว ให้กับประชาชนที่มีความสนใจ ได้มามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของเมืองด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

๒. เพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) ขององค์การ UNESCO ตามใบสมัครและรายละเอียด Membership Monitoring Guidelines

๓. เพื่อยกระดับเมืองสร้างสรรค์สุโขทัยให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน ในระดับภูมิภาค

๔. เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการของชุมชนและผู้ประกอบการให้สามารถเชื่อมโยงรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

  

เรื่องน่าสนใจ

 21-23 กันยายน 2565 กิจกรรมอบรม "การสร้างวิดิโออย่าง มืออาชีพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย 1664396580
28 กันยายน 2565 กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองและชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO 1664311380
อพท.4 เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1664253900