องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.4 จัดกิจกรรมตรวจประเมินการให้การรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รอบ Audit)

1660547820
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 25 สิงหาคม – 11 กรกฎาคม 2565  สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย
นายณัฐพงษ์ บุญคำ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมทีมยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมตรวจประเมินการให้การรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (รอบ Audit) ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ กระตุ้นรายได้เพิ่มขึ้น

           อพท.4 ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน ผู้ประกอบการและผู้ผลิต เพื่อตรวจประเมิน Green Production (รอบ Audit) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางคณะกรรมการได้ตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไป