องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ จัดประชุมคณะกรรมการ DMO ครั้งที่ ๒ แจ้งผลการประเมินสถานะความยั่งยืน ตามเกณฑ์ (GSTC)

1663321500
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ อพท.๔ จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว         ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria, GSTC) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจากนายวิรุฬ  พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว อพท.๔ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ โดย ดร.ประครอง  สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ มอบหมายนายณัฐพงศ์ บุญคำ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ และเจ้าหน้าที่พื้นที่พิเศษ ๔ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน   การพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria, GSTC) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาคมภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประชุมร่วมด้วย

การประชุมครั้งนี้ อพท.๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลการประเมินสถานะความยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองเก่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นใน    การส่งเสริมทางเลือกที่ผู้แทนภาคประชาชนส่วนใหญ่เลือกสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองเก่า วิเคราะห์ประเด็นก่อนที่ อพท. จะดำเนินการพัฒนาต่อไป