องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

1663322340
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ หรือ (อพท.๔) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน หรือ อพท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ในการนี้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ ได้มอบหมายให้ นายปสันน์ วิบูลรังสรรค์ และนายสิทธิพันธ์ แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือ ด้วยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเดิม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑๕) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ฯ และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ให้บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายไต้อย่างถูกต้องครบถ้วน