องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ จัดประเมินท่องเที่ยววิถีเมืองบางขลังอพท.๔ จัดประเมินท่องเที่ยววิถีเมืองบางขลัง

1663322640
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔)  จัดประชุมและประเมินการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ ๒ เพื่อเพิ่มมูลค่าขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษให้ตอบสนองต่อตลาดท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย

          กิจกรรมภาคเช้า เป็นการลงพื้นที่ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งมีการฟังบรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองบางขลังพร้อมทั้งกราบสักสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง   ชมโบราณสถานวัดโบสถ์   เรียนรู้ศิลปะพร้อมลงมือทำกิจรรมปั้นดิน       ณ ราเชนทร์  Art Farm   เยี่ยมชมแกลอรี่ศิลปะ เกษตร ดนตรี กวีศิลป์ ของอาจารย์อุเทน  ลำใย และทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การจักสานเชือกกล้วยพร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเชือกกล้วย เช่น กระเป๋า ตระกร้า ที่ใส่แก้วน้ำ และของใช้อื่นๆ เป็นต้น

          กิจกรรมภาคบ่าย โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่า ผู้ประกอบการจากบริษัท Sukhothai Bicycle Tour และสำนักงานท่องเที่ยวโดยชุมชน ตรวจเอกสารและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับชุมชนในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเมืองบางขลัง  มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไปในอนาคต