องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ออพท.4 ถอดบทเรียนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

1664252880
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 21 – 23 กันยายน 2565  สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔)  จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษ และเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 4 จังหวัด ณ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งของกลไกการบริหารจัดการ และการกระจายผลประโยชน์ของชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม จากตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จแล้ว

          โดยวันที่ 21 กันยายน 2565 ได้พาชุมชนท่องเที่ยว 4 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก และกำแพงเพชร เยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ กราบสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นสิริมงคล และช่วงเย็นมีกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อให้ชุมชนทุกชุมชนได้ทำความรู้จักกัน ในช่วงเช้าพาชุมชนศึกษาดูงานชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ตามเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนบ้านผารังหมี และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมถอดบทเรียนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมี นายวิกรม นันทวิโรจน์สิริ เจ้าหน้าที่จากสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน มาเป็นวิทยากรในการถอดบทเรียนครั้งนี้ ซึ่งกระบวนในการถอดบทเรียนชุมชนจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค์ และสิ่งที่ชุมชนต้องการที่จะทำในอนาคต เพื่อนำกลับไปพัฒนาต่อยอดต่อไป