องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ พาตัวแทนชุมชนตำบลเมืองเก่า เรียนรู้เมืองลอง

1664253540
ขนาดตัวอักษร

          วันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ อพท.๔ จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน และประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองเก่าตามเกณฑ์ GSTC แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน     ของคนเมืองลอง ณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

          จากกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม (ต.เมืองเก่า สุโขทัย) จำนวน ๓ ครั้งที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้ อพท.๔ มีแนวคิดเพิ่มเติม จึงได้เชิญชวนหน่วยงานภาคชุมชน/ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน และการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองเก่าตามเกณฑ์ GSTC ณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ อีกครั้ง เพื่อส่งเสริม และเพิ่มความรู้ในด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การสร้างความพึงพอใจและความประทับใจต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของนักท่องเที่ยว รวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองเก่า ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เจาะลึกให้บรรลุผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้างความเข้าใจและเห็นเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่อย่างชัดเจน ให้สอดคล้องต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเมืองเก่า ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria, GSTC) ต่อไป