องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.4 เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1664253900
ขนาดตัวอักษร

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 จังหวัดสุโขทัย โดย นายวิรุฬ  พรรณเทวี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ประธานที่ประชุม จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบ ZOOM

     ในการนี้ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) โดย ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ได้มอบหมาย นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และร่วมรับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย

      ทั้งนี้ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ได้นำเสนอที่ประชุมทราบตามวาระการประชุม เรื่อง องค์การยูเนสโกประกาศรับรองให้จังหวัดสุโขทัยเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลก ด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ (The UNESCO Global Network of Learning Cities – GNLC) ประธานที่ประชุมมอบนโยบายให้ สำนักงานพื้นที่พิเศษ4 (อพท.4) ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ในการขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยเมืองแห่งการเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ต่อไป