องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

28 กันยายน 2565 กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองและชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO

1664311380
ขนาดตัวอักษร

    28 กันยายน 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ (อพท.๕) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองและชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO) โดยนายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคีประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มอาชีพ นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสำคัญในการขับเคลื่อนกว่า 100 คน
    ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง อพท. กับบทบาทการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อพท. มีหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ และยกระดับเมืองในพื้นที่พิเศษให้มีศักยภาพและความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มีวิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย นายสรรค์ สามกองงาม ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการด่านซ้าย นายพิสิทธิ์ ทับทอง ประธานเครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย และนางสาวเนืองนิตย์ ชัยภูมิ ผู้แทนเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการประชุม โดย อพท. จะนำความคิดเห็นที่ได้จากการดำเนินงานในโครงการ รวมทั้งกิจกรรมการประชุมใหญ่ในวันนี้ไปวางแผนและขับเคลื่อนร่วมกับพื้นที่เพื่อนำไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกต่อไป