องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.3 เข้าร่วมการประชุมโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมการแสดงสู่การส่งออกทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคการท่องเที่ยวิถีปกติใหม่ในอนาคต

1665026760
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 
             นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.3 เข้าร่วมการประชุมโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมการแสดงสู่การส่งออกทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคการท่องเที่ยวิถีปกติใหม่ในอนาคต ณ ห้องประชุม โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ พัทยา การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมการแสดงสู่การส่งออกทางวัฒนธรรมฯ ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนำงานวิจัยมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการแสดง และยังสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์อีกด้วย 

            ในโอกาสนี้ นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาของโครงการฯ นี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของเมืองพัทยา และมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในประเด็นการยกระดับศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมการแสดง โดยเสนอให้นำเกณฑ์มาตรฐานด้านการแสดงในระดับสากลมาเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองเพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนและผลักดันให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล อันจะเป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น