องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

1667235300
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย นายแพททริค บอร์น (H.E.Mr.Patrick Bourne) พร้อมด้วยภริยา และผู้ติดตาม เดินทางมาจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ปลัดจังหวัดสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย นายแพททริค บอร์น (H.E.Mr.Patrick Bourne) และภริยา พร้อมเข้าร่วมพิธีเปิด งานประเพณี “ ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ” จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๕  โดยเดินเยี่ยมชมโซน “Community and creative tourism for BCG of Sukhothai” ของ อพท.และตลาดแลกเบี้ย การแสดงแสงสีเสียง ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ คณะฯ ได้เดินทางทำกิจกรรมเขียนลายสังคโลกบนเครื่องปั้นดินเผา ภายใต้เส้นทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ขับเคลื่อนตามแผนการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับเมืองสร้างสรรค์ สร้างความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ สร้างความทรงจำต่อผู้แทน ประเทศไอร์แลนด์  ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย อย่างดียิ่งต่อไป