องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. รับโล่ จากนายรัฐมนตรี ที่ 1 องค์การมหาชนโปร่งใส

1667530440
ขนาดตัวอักษร

     

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ อพท. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มองค์การมหาชนจากทั้งหมด 57  หน่วยงาน โดยได้ผลการประเมิน 98.72 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนในระดับสูงสุด หรือระดับ AA ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร    

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ อพท. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มองค์การมหาชนจากทั้งหมด 57 หน่วยงาน โดยได้ผลการประเมิน 98.72 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนในระดับสูงสุด หรือระดับ AA ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร