องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๗ ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

1667827200
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ (อพท.๗) มอบหมายให้ นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการ อพท.๗ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพท.๗ ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังขั้นตอนการประเมินตามตามเกณฑ์คู่มือการประกาศพื้นที่พิเศษ จังหวัดราชบุรี และร่วมกันหารือแนวทางการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดราชบุรี และในช่วงท้ายของการประชุม ประธานได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดราชบุรีต่อไป