องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๗ ลงพื้นที่ศึกษารายละเอียด กิจกรรมทางเทคนิค วิทยาศาสตร์ และงานวิศวกรรม งานก่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ เส้นทางพุทธธรรมหรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (Sky walk)

1667982480
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวาราวดี งานก่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ เส้นทางพุทธธรรมหรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (Sky walk) ลงพื้นที่ศึกษารายละเอียดกิจกรรมทางเทคนิค วิทยาศาสตร์ และงานวิศวกรรมของ บริษัท ไอซีเอส โกลบอลแฟบริเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจการผลิตสินค้าภายใต้กิจการร่วมค้า พีเอส เพื่อรับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการผลิตสินค้า ตลอดจนรายละเอียดและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินการก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (Sky walk) ตามกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวฯ เส้นทางพุทธธรรมหรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (Sky walk) ณ โรงงานผลิตของบริษัทฯ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง