องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ ร่วมประชุม ก.บ.จ. จังหวัดสุโขทัย หนุม ๓ โครงการ

1668674760
ขนาดตัวอักษร

        สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔)  ดร. ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ของจังหวัดสุโขทัย ตลอดจนประสานและบูรณาการในการใช้อำนาจการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

       โดย อพท.๔ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และสำนักงานจังหวัดสุโขทัย นำเสนอโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

  • โครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยเมืองมรดกโลกสู่เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City จำนวน ๙ ล้านบาท
  • โครงการพัฒนาเมืองรดกโลกสุโขทัยระดับนานาชาติ (Sukhothai world Heritage International 2024) จำนวน ๑๐ ล้านบาท
  • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การ UNESCO จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑๐ ล้านบาท