องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

16 พฤศจิกายน 2565 ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดเลย

1668564780
ขนาดตัวอักษร

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 มอบหมายให้นายศราวุธ  กลันทะกะสุวรรณ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์  จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของการดำเนินงานโครงการ แนวทางการขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดเลย ตลอดจนหลักเกณฑ์การพัฒนาเมือง และการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลแพลทฟอร์มเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมือง ด้วยช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว ภายใต้แนวความคิด 3 หลักการ ดังต่อไปนี้
1.เมืองฉลาดอัจฉริยะใช้สุขภาวะของคนเป็นตัวนำ
2.ใช้เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาเพื่อประหยัดเวลาและเงินทุน
3.คิดถึงคุณค่า ไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว
โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ และให้เข้าใจเกี่ยกับ Smart Governance ,Smart Economy ,Smart Tourism ,Smart Farming เพื่อเป็นการพัฒนา Smart Governance รองรับเมืองอัจฉริยะ Smart City ในอนาคต