องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ร่วมประชุมหารือแนวทางจัดงาน Pattaya Film Festival 2023 และ Pattaya Movie on the beach

1674182580
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ร่วมประชุมหารือแนวทางจัดงาน Pattaya Film Festival 2023 และ Pattaya Movie on the beach

วันที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางจัดงาน Pattaya Film Festival 2023 และ Pattaya Movie on the beach โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม และนางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดงาน

โดยสาระสำคัญเป็นการบูรณาการแผนการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างเมืองพัทยา อพท. และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในการกำหนดรูปแบบการจัดงานฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางของเมืองพัทยาในการเตรียมพร้อมเป็นเมืองภาพยนตร์ต่อไป