องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. จัดอบรม STMS มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1679277360
ขนาดตัวอักษร

     

อพท. จัดอบรม STMS มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

          นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. เป็นประธานการจัดงานและกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard : STMS) โดยมี ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม และมีท่านอนันต์ ชูโชติ ประธาน พพท. และ  กรรมการ พพท. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

          กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้รับรู้ถึงแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รวมถึงเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน STMS โดยเชิญผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 142 องค์กร เข้าร่วมและเชิญชวนให้นำมาตรฐาน STMS ไปดำเนินงานส่งเสริมพร้อมลงมือปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ต่อไป