องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. สนับสนุนการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

1682413440
ขนาดตัวอักษร

          นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า จากบทบาทหน้าที่หลักในการทำงานของ อพท. คือ การประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น อพท. จึงคำนึงและให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้วยความเคารพ ให้เกียรติและการปฏิบัติต่อกันตามหลักของสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด

          ปีงบประมาณ 2566 อพท. ได้ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ยึดถือและปฏิบัติใน 5 ข้อ ดังนี้ 

          1. การบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยการให้ความเคารพและปฏิบัติต่อกันตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การให้เกียรติกันซึ่งกันและกันและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในเรื่องความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน กำเนิดหรือสถานะอื่น

          2. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการใดๆ กับทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานร่วมกับ อพท. เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนแผนสิทธิมนุษยชนด้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          3. จัดให้มีมาตรการในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินการงานของ อพท. ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนกลไกการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

         4. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนใน อพท. ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

         5. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนร้องทุกข์ รวมถึงการร้องเรียนจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

          นอกจากนั้น อพท. ยังได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านมนุษยชนของ อพท. ประจำปี พ.ศ. 2566 และดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566 – 2570) โดยแบ่งเป็นรายด้าน และรายกลุ่มตามที่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการฯ ขององค์กร ดังนีh

          ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ของ อพท. มีการประกาศนโยบายข้อมูลองค์กร (Data Policy) ซึ่งคำนึงซึ่งคำนึงถึงคุณภาพ ความมั่นปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นผ่านการส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (อพท. น้อย) 
          ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อรองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการยกระดับการนาเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเชื่อมโยงสู่ตลาดมูลค่าสูง โดยเป็นกิจกรรมที่ผลักดันชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีเอกลักษณ์        อัตลักษณ์โดดเด่นเข้าสู่ตลาด ผ่านช่องทางการขายของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของ อพท. คลิ๊กที่นี่...