องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ต้อนรับคณะกรรมการสมาคมท่องเที่ยวอาเซียนและตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวอาเซียน

1625638200
ขนาดตัวอักษร

อพท.3 ต้อนรับคณะกรรมการสมาคมท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Association: ASEANTA) และตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวอาเซียน