องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ศาสตร์พระราชากับเส้นทางท่องเที่ยว "ตามรอยเสด็จ คลองดำเนินสะดวก"

1625202600
ขนาดตัวอักษร

ศาสตร์พระราชากับเส้นทางท่องเที่ยว
"ตามรอยเสด็จ คลองดำเนินสะดวก"
สัมภาษณ์ผู้อำนวยการ อพท. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562